Verseghy Ferencről

Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből / Benda Kálmán

Budapest, 1978.

Forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

 

 

Emlékjelek. Szolnok az irodalomban, szolnoki irodalom / Szurmay Ernő

Szolnok, 2000.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Ferenc Verseghy, precursore della grammatica descrittiva ungherese / Zoltán Éder

Padova, 1994.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

In memoriam Verseghy Ferenc

Szolnok, 1972-2002.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Kazinczy Ferenc levelezése, I-XXI. /Közzéteszi Váczy János.

Budapest, 1890–1911.
XXII. (I. pótkötet) Budapest, 1927.
XXIII. (II. pótkötet) Budapest, 1960.

Forrás: Debreceni Egyetem Elektronikus Archívuma

 

 

A korán jött ember : Válogatás Verseghy legérdekesebb műveiből / szer. Deme Zoltán

Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvár, 1996.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

A magyar irodalom arcképcsarnoka / Hegedűs Géza

Budapest, 1995.

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

 

 

A magyar irodalom története / Farkas Gyula

Budapest, 1934.

Forrás:  Magyar Nemzeti Digitális Archívum

 

 

 

Pennaháborúk, 1. kötet. Nyelvi és irodalmi viták, 1781-1826 / összeállította Szalai Anna

Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1980.

Forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

 

 

Forrás:

 

Verseghy Ferenc / szerk.  Pápayné Kemenczey Judit

Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1984.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Verseghy Ferenc 1757-1822 / Kisfaludi Sándor

Szolnok, 1957.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Verseghy Ferenc élete és munkássága

Szolnok, 1957.

Forrás: Virtuális Diamúzeum

 

Verseghy élete és működése / Krusché Emil

Budapest, 1932.

Forrás: Damjanich János Múzeum

 

 

 Verseghy Ferencz élete és művei / Császár Elemér

Budapest, 1903.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Verseghy Ferencz emlékezete / Vértessy József

Szolnok, 1901.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

 

Verseghy Ferencz maradvánnyai és élete / Sághy Ferencz

Budánn, 1825.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

 

Verseghy könyvtára / Deme Zoltán (Irodalomtörténeti füzetek, 113.)

Budapest : Akadémiai Kiadó, 1985.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Verseghy Ferenc-bibliográfia / Rékasy Ildikó

Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1994.

Forrás: Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár

 

 

Versegi Ferentznek megfogyatkozott okoskodása A’ tiszta magyarságban / Víg László

Pesten, 1806.

Forrás: Google Books

 

 

 

Versegi Ferentznek megtsalatkozott illetlen motskolódásai  A’ tiszta magyarságban / Kardos Adorján

Pesten, 1806.

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

 

 

 

Versegi Ferentznek tisztasággal kérkedő magyarsága / Világosvári Miklósfi János

Pesten, 1805

Forrás: Internet Archive

Cikkek és tanulmányok

Balázs Péter:  “Az első istenek a félelemből származtak”. Verseghy Ferenc valláskritikai értekezéseiről. In:Irodalomtörténeti Közlemények (2010)

Bartha Lászlóné, dr.: Szolnokienses ludi — Verseghy Diáknapok. In: Jászkunság (1972.09.): 138-140.

Béres Norbert: Egy elfeledett szövegkorpusz feltámasztása = Erdélyi Múzeum (2015.): 166-169.

Béres Norbert: Verseghy Ferenc első prózai kísérlete = Várad (2015): 1427.

Béres Norbert: Verseghy Ferenc szépprózai művei. A készülő kritikai kiadás. Debrecen, 2016. 

Éder Zoltán: Verseghy Ferenc „Ungarische Sprachlehre” című könyve — száznyolcvanöt év múltán. In: Magyar Nyelv (2003): 33-50.

Fried István: Képzőművészeti látás és kultúra Magyarországon. In: Ars Hungarica (1989/2.): 147-156.

Fried István: Latinitás, (nemzeti) irodalmak, kulturalitás. In: Tiszatáj (2005): 69-75.

Deme Zoltán: Verseghy vígeposzának életrajzi hátteréről. In: irodalomtörténeti közlemények (1975): 46-53.

Doncsesz Etelka: “mert lelkeinket a’ múlt szerencsétlenség örökre összeköté”
− Verseghy Ferenc és fogolytársai kapcsolata a szabadulás után. In: Irodalomismeret (2016/3): 4-25.

Doncsecz Etelka: Verseghy Ferenc retractatiója. Dokumentumok a Millot-fordításhoz fűzött Értekezések visszavonásáról. In: Sic Itur ad Astra (2009)

Horváth Konstantin: Az Egyházi Értekezések és Tudósítások története 1820—1824. ( Verseghy Ferenc és Horváth János levelezése 1819—1822.) Veszprém, 1937. N. 8-r. VIIT, 100, 356 1. = Irodalomtörténeti közlemények (1938): 194-195.

Hovánszky Mária: A Verseghy-énekek kéziratos hagyományozódása. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok 3. (2014.): 265-284.

Hovánszki Mária: Verseghy Ferenc szabad és szoros zsoltárfordításai, avagy az érzékeny poéta a tudós eruditio szorításában. In: Irodalomtörténeti Közlemények (2016): 729-747.

Julow Viktor: English references in Ferenc Verseghy’s Rikóti Mátyás. In: Angol Filológiai Tanulmányok = Hungarian Studies in English. Debrecen, 1977.: 41-49.

Kaposvári Gyula: Verseghy Ferenc és Szolnok. In: Szolnok megyei Néplap (1972.12.14.): 5.

Knapp Éva: Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv:
az Officium Rákóczianum története I. In: Magyar Könyvszemle (1997)

Kókay György: Horváth János, Verseghy Ferenc és az első magyar
katolikus folyóirat = Magyar Könyvszemle (2004): 213-225.

Krausz Sámuel: Verseghy Ferencz mint héber nyelvtudós. In: Egyetemes Filológiai Közlöny. Budapest, 1899.: 214-226.

Labádi Gergely: Kísérletek a culturáról. Verseghy és a modern kultúrafogalom kialakulása a 18-19. század fordulóján. In: MARGONAUTÁK. MARGONAUTÁK
Írások Margócsy István 60. születésnapjára. Budapest, 2009: 57-65.

Laczkó Géza: Az etymológiai szótár. In: Nyugat (1914)

Lengyel Klára: A segédigék kérdéséhez. In: Magyar Nyelvőr (1999)

Lengyel Klára: Segédigék Verseghy nyelvtanába. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Budapest, 1995.: 267-271.

Madarász Flóris: Verseghy és a nyelvújítás. In: Budapesti Szemle. Budapest, 1900.: 47-68.

Miskolczy Ambrus: Egy történészvita anatómiája, 1790–1830/1848: folytonosság vagy megszakítottság? In: Aetas (2005): 160-212.

Nyomárkay István: Szalay Imre magyar nyelvtanának vend fordítása. In: Magyar Nyelvőr (2000.)

Penke Olga: Millot abbé munkássága és világtörténetének magyarországi hatása. In: Irodalomtörténeti Közlemények (1984/1): 90-180.

Reformkori sajtóviták a magyar tanítási nyelvről. In: Magyar Könyvszemle (1998)

Tóth László: Horváth János. In: (Széphalom 1928. 9—10. sz.)